Taras Shevchenko National University

TRANSFER TO GEORGIA OR KAZAKHSTAN